Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười, 2017

Đời sống văn hóa tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay

Authors:


Lê, Thành HưngKeywords: Hà Nam
Nông thôn
Triết học
Văn hoá tinh thầnIssue Date: 2008Publisher: Đại học Quốc gia Hà NộiCitation: 95 tr.Abstract: Làm rõ các khái niệm về văn hoá, đời sống văn hoá tinh thần, vai trò của văn hoá tinh thần trong đời sống xã hội Việt Nam hôm nay. Phân tích thực trạng đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam hiện nay thông qua việc tìm hiểu những truyền thống lịch sử văn hoá Hà Nam; những giá trị tích cực và những biểu hiện tiêu cực trong đời sống văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam. Từ đó, đề xuất một số giải pháp nhằm bảo tồn và phát triển văn hoá tinh thần ở nông thôn Hà Nam trong thời kỳ đổi mới hiện nay: Nâng cao nhận thức về bảo vệ và xây dựng đời sống văn hoá cho cán bộ, nhân dân; tăng cường sự lãnh đạo của các cấp uỷ Đảng và chính quyền; phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, đoàn thể, tổ chức xã hội và nhân dân; tăng cường xây dựng nguồn lực và phương tiện cho các hoạt động văn hoá; phát huy vai trò của văn hoá trên mọi l…