Chuyển đến nội dung chính

Bài đăng

Đang hiển thị bài đăng từ tháng mười hai, 2017

Chính sách nhân tài ở thành phố Đà Nẵng từ 1997 đến nay

Về  mặt lý luận: luận văn làm rõ  hơn  vị  trí, vai trò và những đóng góp của nhân tài đối với việc phát triển kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng.
Về  mặt thực tiễn: luận văn làm rõ những thành quả, hạn chế  của công tác nhân  tài  của thành phố  Đà Nẵng trong thời gian qua. Đề  xuất một số  giải pháp nhằm phát huy vai trò của nhân tài vào việc xây dựng thành phố  Đà Nẵng phát triển năng động, bền vững.
Kết quả  nghiên cứu của luận văn có thể  dùng làm tài liệu tham khảo cho các cơ quan trong nghiên cứu về nguồn nhân lực, chính sách nhân tài. Authors: 
Nguyễn, Duy QuýKeywords: Chính trị học
Việt NamIssue Date: 2016Publisher: H.: ĐHKHXH&NVDescription: 84 tr.URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/33564

Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo từ năm 1996 đến năm 2006

Authors:


Hoàng, Trường GiangKeywords: Xóa đói giảm nghèo
Đảng bộ tỉnh Hà Tây
Đảng Cộng sản Việt Nam
Giai đoạn 1996-2006Issue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiAbstract: Làm rõ yêu cầu khách quan và chủ trương của Đảng bộ tỉnh Hà Tây lãnh đạo thực hiện xóa đói, giảm nghèo (XĐGN). Tìm hiểu quá trình Đảng bộ tỉnh Hà Tây chỉ đạo thực hiện XĐGN từ năm 1996 đến năm 2006: Ưu tiên đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng đối với các xã có tỷ lệ hộ nghèo cao và vùng đồng bào dân tộc thiểu số; dạy nghề gắn với tạo việc làm cho người lao động, đào tạo cán bộ làm công tác XĐGN; thực hiện chính sách hỗ trợ đối với hộ nghèo; phát huy vai trò các đoàn thể trong nhân dân trong công tác XĐGN. Đánh giá những thành tựu, hạn chế và nguyên nhân; qua đó rút ra những bài học kinh nghiệm: Tăng cường công tác giáo dục chính trị - tư tưởng, không ngừng nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân về XĐGN; kinh nghiệm về lồng ghép các dự án, chương trình, chính sách cùng lúc giải quy…

Quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong việc nâng cao chất lượng đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc trong giai đoạn hiện nay

Authors:


Lương, Thị Kim DungKeywords: Chất lượng đào tạo
Giáo dục cao đẳng
Cao đẳng Sư phạm Vĩnh PhúcIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiAbstract: Trình bày về nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn, cũng như vai trò của việc quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn đối với quá trình đào tạo. Nghiên cứu đặc điểm về kinh tế, xã hội của tỉnh Vĩnh Phúc tác động đến hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Phân tích thực trạng quán triệt nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn trong hoạt động đào tạo ở Trường Cao đẳng Sư phạm Vĩnh Phúc. Từ đó đề ra phương hướng và một số giải pháp chủ yếu sau: tiếp tục bám sát nhiệm vụ, đối tượng và thực tiễn đào tạo dể đổi mới chương trình, giáo trình đào tạo , bồi dưỡng; thực hiện đa dạng hóa hình thức và mở rộng quy mô đào tạo; đẩy mạnh đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; tăng cường công tác, tổ chức, quản lí quá trình học tập của sinh viên; tăng cường đào tạo và bồi dưỡng độ…

Hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn – Hải Phòng

Authors:


Nguyễn, Thị DựKeywords: Đồ Sơn
Khách sạn
Du lịch
Hải PhòngIssue Date: 2010Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 111 tr.Abstract: Trình bày cơ sở lý luận về hoạt động kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao. Tổng quan về du lịch Đồ Sơn - Hải Phòng, nghiên cứu và làm rõ thực trạng hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống các khách sạn 2 sao ở nơi đây. Đánh giá những thành công, vướng mắc chủ yếu và nguyên nhân dẫn đến kết quả hoạt động kinh doanh lưu trú của hệ thống khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn. Đề xuất một số giải pháp: tăng cường vai trò của công tác quản lý Nhà nước về Du lịch tại Đồ Sơn - Hải Phòng; nâng cao vai trò của Hiệp hội Du lịch Hải Phòng; hoàn thiện tổ chức hoạt động kinh doanh lưu trú của các khách sạn nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh lưu trú của khách sạn 2 sao ở Đồ Sơn Hải Phòng đến năm 2020URI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17704

Chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam về phát triển kinh tế biển từ năm 1986 đến năm 2007

Authors:


Nguyễn, Thị Kim DungKeywords: Đảng Cộng sản Việt Nam
Đường lối
Kinh tế biển
Lịch sử ĐảngIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 132 tr.Abstract: Khái quát tình hình phát triển kinh tế biển Việt Nam trước khi đổi mới. Nghiên cứu những chủ trương của Đảng và Nhà nước Việt Nam đối với sự phát triển kinh tế biển qua các giai đoạn từ 1986 - 1996 và 1997 - 2007, làm rõ các bước phát triển và những thành tựu cụ thể qua mỗi giai đoạn khác nhau gắn liền với mỗi hoàn cảnh cụ thể khác nhau. Phân tích những ưu điểm, hạn chế trong sự lãnh đạo của Đảng và những nguyên nhân của nó trong sự phát triển kinh tế biển, đồng thời đưa ra một số kinh nghiệm lịch sử nhằm phát huy hiệu quả phát triển kinh tế biển dưới chủ trương chỉ đạo của Đảng và Nhà nước: cần thiết phải có một chiến lược toàn diện về biển; cần phải hạn chế tối đa những nguy cơ và thách thức đối với biển, đảo Việt Nam; kết hợp chặt chẽ phát triển kinh tế biển với bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ Quốc; k…

Hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc

Authors:


Ngô, Minh ChâuKeywords: Việt Nam
Trung quốc
Du lịch họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 88 tr.Abstract: Trình bày một số đặc điểm về đất nước và con người Trung Quốc, đặc điểm nhu cầu và tiêu dùng của khách du lịch Trung Quốc đồng thời đưa ra một số bài học kinh nghiệm trong công tác xúc tiến du lịch của một số nước trên thế giới đối với thị trường Trung Quốc. Phân tích mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và trung Quốc trong các lĩnh vực chủ yếu như ngoại giao, kinh tế và du lịch. Khái quát tình hình hoạt động của ngành du lịch Việt Nam và tình hình khách du lịch Trung Quốc đến Việt Nam, phân tích và đánh giá thực trạng hoạt động xúc tiến du lịch Việt Nam tại Trung Quốc. Đưa ra một số giải pháp về: tổ chức bộ máy cơ quan xúc tiến du lịch; pháp luật và chính sách xúc tiến du lịch; kinh phí và cơ chế chi tiêu của hoạt động xúc tiến du lịch; công tác nghiên cứu thị trường, xây dựng chiến lược xúc tiến du lịch, lập kế hoach tổ chức các hoạt động …

Quan niệm chính trị - xã hội của John Locke

Authors:

Nguyễn, Thị DịuKeywords: Tư tưởng triết học
Triết học Tây Âu
Locke, JohnIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 92 tr.Abstract: Giới thiệu qua về thân thế và sự nghiệp của John Locke, trình bày bối cảnh lịch sử và tiền đề tư tưởng hình thành quan niệm chính trị - xã hội của John Locke. Nghiên cứu những nội dung cơ bản trong quan niệm chính trị - xã hội của John Locke (như quan niệm về con người và quyền con người, quan niệm về quyền lực nhà nước) được thể hiện qua hai tác phẩm Khảo luận thứ hai về chính quyền và Kinh nghiệm về nhận thức của con người. Phân tích những giá trị và hạn chế trong quan niệm chính trị - xã hội của John LockeURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17700

Bước đầu nghiên cứu đối chiếu chuyển dịch hệ thuật ngữ môi trường Anh – Việt

Authors:


Nguyễn, Thị Hằng NgaKeywords: Tiếng Việt
Tiếng Anh
Thuật ngữ
Ngôn ngữ họcIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 110 tr.Abstract: Bước đầu khảo sát sơ bộ hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh dựa trên một số tài liệu chuẩn mực (từ điển thuật ngữ, từ điển giải thích thuật ngữ, văn bản chuyên ngành môi trường). Phân tích những đặc điểm cấu tạo hệ thuật ngữ môi trường tiếng Anh qua cấu tạo từ tiếng Anh, thuật ngữ là một từ và một cụm từ. Phân tích sơ bộ nội dung ngữ nghĩa và cách thức tiếp nhận, chuyển dịch giải nghĩa thuật ngữ môi trường bằng tiếng Việt theo hướng chuẩn hóa về mặt tiếp nhận và cấu tạo, và ứng dụng vào giảng dạy thuật ngữ chuyên ngành ở Việt NamURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17698

Mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân trong điều kiện xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chue nghĩa ở Việt Nam hiện nay

Authors:

Nguyễn, Duy QuỳnhKeywords: Khoa học chính trị
Đảng viên
Xã hội chủ nghĩa
Nhà nước pháp quyềnIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 109 tr.Abstract: Làm rõ quan niệm chung về Đảng Cộng sản, về nhân dân, về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân, quan niệm chung về Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Phân tích những thành tựu, hạn chế, nguyên nhân và những vấn đề đặt ra về mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân ở nước ta hiện nay. Đề xuất phương hướng và các giải pháp: đổi mới nhận thức về mối quan hệ giữa Đảng với Nhà nước và nhân dân; Đảng và nhà nước cần đưa ra những chủ trương, chính sách xuất phát từ nhu cầu, nguyện vọng chính đáng của nhân dân, đem lại lợi ích thực tế cho các tầng lớp nhân dân; Phát huy quyền làm chủ thực sự của nhân dân, xây dựng cơ chế đảm bảo quyền dân chủ của nhân dân và liên hệ mật thiết với nhân dân; Cần chỉnh đốn đội ngũ cán bộ đảng viên, làm cho đội ngũ phải trong sạch, lành mạnh, thực sự là những tấm gương sáng cho nhân dâ…

Nghiên cứu nhu cầu tin khoa học và công nghệ tại Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia

Authors:

Nguyễn, Thị ChungKeywords: Khoa học và công nghệ
Trung tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc gia
Thư viện
Nhu cầu tinIssue Date: 2009Publisher: Đại học quốc gia Hà NộiCitation: 94 tr.Abstract: Giới thiệu về Trung tâm thông tin Khoa học và Công nghệ Quốc gia với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khái quát về người dùng tin tại Trung Tâm. Phân tích thực trạng nhu cầu tin khoa học và công nghệ của người dùng tin về: nội dung nhu cầu tin; về phương thức và tập quán khai thác, sử dụng thông tin, qua đó rút ra nhận xét và đánh giá về công tác đảm bảo thông tin tại Trung Tâm. Đề xuất các giải pháp: củng cố tăng cường nguồn lực thông tin có định hướng; Đa dạng hóa các loại hình sản phẩm và dịch vụ thông tin; Nâng cao năng lực, trình độ của cán bộ Trung Tâm nhằm nâng cao khả năng đáp ứng và kích thích nhu cầu tin khoa học và công nghệ tại Trung Tâm Thông tin khoa học và công nghệ quốc giaURI: http://repository.vnu.edu.vn/handle/VNU_123/17675